Votul publicului

Project

 

ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ - Мрежа от защитени територии по река Дунав – Разработване иприлагане на международни стратегии за опазване на природното наслество по река Дунав

Естествените раяони и големите влажни зони край река Дунав са част от нашето общо европейско природно наследство. Дунавските защитени територии представляват уникални природни територии в транснационалната екосистема.

Разширяването на Европейския съюз създава нова обща структура по протежението на река Дунав. Икономическото развитие засилва натиска върху останалите заливни територии и речни участъци, докато Натура 2000 и рамковата директива за водите все още чакат за пълно изпълнение.

На база на съществуващото сътрудичество, представители на защитените територии апелираха за създаването на дунавската мрежа като платформа за непрекъснато транснационално сътрудничество (Декларация от Тулча, април 2007).

ОПЮЕ /оперативна програма югоизточна Европа/- проект ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ

В рамките на програмата за финансиране на ЕС - South East Europe (SEE), администрациите на 12 Защитени територии от Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния успешно създадоха проект ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ.

За официалния старт на Дунавските паркове всички пратньори по проекта подписаха Декларацията от Виена на 9 юни 2009 г. в която се изложени целите на новата мрежа и се полагат основите на устойчиво сътрудничество. Общия размер на средствата е около 2.7 милиона евро за целия проект, а времето за изпълнение е 3 години (до февруари 2012).

Водещ партньор

 • Donau-Auen National Park, Austria

 • Партньори по проекта:

 • BROZ – Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Slovakia

 • State Nature Conservancy, Slovakia

 • Duna-Drava National Park, Hungary

 • Duna-Ipoly National Park, Hungary

 • Kalimok Brushlen Protected Area, Bulgaria

 • Persina Nature Park Directorate, Bulgaria

 • Regional Inspectorate of Environment and Waters - Ruse, Bulgaria

 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Romania

Мрежови партньори:

 • Nature Park Kopački Rit, Croatia

 • Institute for Nature Conservation für das Nature Reserve Gornje Podunavlje, Serbia

 • City of Ingolstadt und Auenzentrum Neuburg für die Danube Floodplain Restoration Area Neuburg – Ingolstadt, Germany

Наблюдаващи партньори:

 • ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River

 • Ministry of Environment and Water, State Secretary for Nature and Environment Protection, Hungary

 • Provincial Secretariat for Environmental

 • Protection and Sustainable Development,Serbia

 • State Forestry Agency, Bulgaria

 • Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbia

 • via donau - Austrian Waterway Company

 • Ministry of Environment and Water, Bulgaria

 • Ministry of Environment, Romania

 • Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria

 • Ministry of Culture, Croatia

Цели, Визии и Дейности на Дунавските паркове:

Дунавските паркове са създадени с цел насърчаване на опазването на транснационално ниво и повишаване на капацитета на обособените Защитени територии, чрез:

 • разработване и изпълнение на съвместни транснационални стратегии за опазване

 • съгласуване на управленски практики и

 • изграждане на обща идентичност на дунавските защитени територии.

Очакваните ефекти включват обмяна на опит и знания като основа за разработване на съвместни планове за управление и опазване с цел изпълнение на пилотни проекти свързани с голямото значение на Дунав. Общите цели са да се подобри екологичното състояние на дунавските влажни зони и местобитания на значими видове, както и засилване на регионалното развитие, чрез насърчаване на природния туризъм и културния обмен. По отношение на външните въздействия, съвместните инициативи за връзки с обществеността и съвместните конференции с международно значение ще спомогнат за укрепване на гласа на дунавските защитени територии на междунаровно ниво.

Следважи стъпки в бъдещото развитие на проект „Дунавски паркове”:

В дългосрочен план проект „Дунавски паркове” е свързан с бъдещето на защитените територии по протежението на Дунав и нейните големи притоци. Всички дунавски защитени територии са поканени да се присъединят към мрежата, всички заинтересовани страни са добре дошли да вземат участие в мрежата от защитени територии по река Дунав.  

Проект „Дунавски паркове” (www.danubeparks.org) контакти за информация в България

РИОСВ Русе

гр. Русе – 7000

ул. „Придоунавски

булевард” № 20

Красимир Киров

тел. +359/0/82 820 774

факс: +359/0/82 820 779

riosv@ruse.bg

www.riosv.ruse.bg

 

Природен парк Персина

гр. Белене – 5930

ул. „Персин” № 5

инж. Стела Божинова

тел./факс

+359/0/658 32684

persina@abv.bg

www.persina.bg

Защитена територия

Калимок-Бръшлен

гр. Тутракан – 7600

ул. „Трансмариска” № 31

Йордан Куцаров

тел. +359/0/86660

kalimok@gmail.com