Votul publicului

Project

 

DANUBEPARKS - Siet chránených území na Dunaji -tvorba a realizácia medzinárodných stratégií pre zachovanie prírodného dedicstva na Dunaji.

Prírodné úseky Dunaja a rozsiahle lužné územia sú súcastou nášho spolocného európskeho prírodného dedicstva. Chránené územia na Dunaji predstavujú jedinecné prírodné oblasti v rámci medzinárodného ekosystému.

Rozšírenie Európskej únie vytvorilo nové všeobecné podmienky pozdlž Dunaja. Rozvoj ekonomiky zvýšil tlak na zachovanie prirodzených lužných území a úsekov Dunaja, zatialco NATURA 2000 a Rámcová smernica o vode stále cakajú na ich úplné zavedenie do praxe.

Existujúce bilaterálne kooperácie medzi dunajskými chránenými územiami podciarkujú význam

cezhranicnej spolupráce pre ochranu prírody na Dunaji. Už v apríli 2007 bola vyhlásená zástupcami pocetných podunajských chránených území deklarácia (Tulcea, 2007) vyjadrujúca vôlu k zriadeniu medzinárodnej siete chránených území.

DANUBEPARKS – projekt programu Juhovýchodná Európa

V rámci programu ETC -South East Europe (SEE; Juhovýchodná Európa) financovaného EÚ, správy 12 chránených území Nemecka, Rakúska, Slovenska, Madarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska úspešne podali projekt DANUBEPARKS.

Na oficiálnom zahájení DANUBEPARKS 9. júna 2009 podpísali všetci partneri Viedenskú deklaráciu („Declaration of Vienna“) a stanovili ciele tohto projektu a trvalej spolupráce. Celkový rozpocet EÚ pre tento projekt predstavuje 2,7 milióna eur na realizáciu pocas 3 rokov (do februára 2012).

Lead Partner:

 • Donau-Auen National Park, Austria

Project Partners:

 • BROZ – Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Slovakia

 • State Nature Conservancy, Slovakia

 • Duna-Drava National Park, Hungary

 • Duna-Ipoly National Park, Hungary

 • Kalimok Brushlen Protected Area, Bulgaria

 • Persina Nature Park Directorate, Bulgaria

 • Regional Inspecorate of Environment and Waters -Ruse, Bulgaria

 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Romania

Network Partners:

 • Nature Park Kopacki Rit, Croatia

 • Institute for Nature Conservation, Serbia representing Nature Reserve Gornje Podunavlje, Serbia

 • City of Ingolstadt/Auenzentrum Neuburg, Germany

Observer Partners:

 • ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River

 • Ministry of Environment and Water, State Secretray for Nature and Environment Protection, Hungary

 • Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, Serbia

 • State Forestry Agency, Bulgaria

 • Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbia

 • via donau -Austrian Waterway Company

 • Ministry of Environment and Water, Bulgaria

 • Ministry of Environment, Romania

 • Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria

 • Ministry of Culture, Croatia

Ciele, vízie a aktivity projektu DANUBEPARKS:

DANUBEPARKS vznikol za úcelom podporit ochranárske aktivity na medzinárodnej úrovni a na rozšírenie kapacity jednotlivých chránených území pomocou:

 • rozvoja a realizácie spolocných nadnárodných ochranárskych stratégií

 • spolocného verejného vystupovania dunajských chránených území

 • zjednotením manažmentu a ochrany chránených území na Dunaji

Ocakávaný efekt zahrna výmenu vedomostí a skúseností, ktoré majú byt základom pre vypracovanie spolocného manažmentu a ochranárskych plánov a zavedenie pilotných projektov s významom pre celý Dunaj. Hlavným cielom je zlepšenie ekologickej situácie dunajských luhov a biotopov vlajkových druhov. Pomocou podpory prírodného turizmu by mal projekt DANUBEPARKS dlhodobo prispievat k regionálnemu rozvoju.

Medzinárodné aktivity projektu DANUBEPARKS prezentované na verejnosti posilnujú úlohu

chránených území na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Nasledujúce kroky a budúci vývoj projektu DANUBEPARKS:

Dlhodobá koncepcia DANUBEPARKS zahrna dalšie chránené územia pozdlž Dunaja a jeho väcších prítokov. Všetky dunajské chránené územia sú prizvané k spolupráci v rámci projektu a všetci správcovia území sú vítaní pri zohrávaní aktívnej úlohy.

DANUBEPARKS kontaktné informácie:

Miroslava Rudá

manažér projektu za BROZ

Jozef Tomecek

manažér projektu za ŠOP SR

ruda@broz.sk

Tel. +421255562693

Mobil +421907300425

jozef.tomecek@sopsr.sk

Tel. +4213477722735

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Šancová 96, 831 04 Bratislava 3

Štátna ochrana prírody SR

Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica

www.danubeparks.org